Obaveštenja sajta

(Није објављено још ниједно обавештење.)

Доступни курсеви

Osnovi organizacije
Danijela Voza

Osnovi organizacije

Овај предмет се бави испитивањем природе и облика организација, као и њихове улоге у функционисању појединаца и друштва у целини. Након одслушаних предавања и реализованих вежни, студенти ће моћи да: 1) опишу најзначајније факторе који утичу на развој организације у савременом окружењу; 2) примене бројне теоријске оквире при разматрању пословног окружења и дефинисања пословне стратегије у пракси; 3) опишу различите и кључне особине организационих облика и 4) наставе изучавање свих осталих научних дисциплина везаних за менаџмент и пословање.

Теоријска настава:

1. Организација – дефинисање; улога у савременом друштву; однос организације и менаџмента;

2. Организација као научна дисциплина; 3. Интегрални организациони модел; 4. Нивои управљања организацијом; 5. Ефективност и перформансе организације; 6. Савремени изазови; 7. Теорије организације – преглед; класична школа организације; 8. Теорије организације – неокласична теорија; теорија међуљудских односа; системски приступ; ситуациони приступ; 9. Организациони дизајн – дефинисање; концепти; 10. Организациона структура – елементи; фактори; 11. Основни модели организационе структуре; 12. Модели департманизације; 13. Руководећа функција; 14. Управљачка функција; 15. Извршна функција; 16. Пословна политика; 17. Организационо понашање и организационе промене.

Практична настава:

Студија случаја са примерима организационе структуре реалног предузећа или компаније - израда семинарског рада и његова јавна одбрана.

Uticaj rudarstva na životnu sredinu
Dragan Zlatanović

Uticaj rudarstva na životnu sredinu

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Predavanja: Uvodne napomene. Istorijski razvoj, značaj, stanje i trendovi u vezi sa uticajem rudarstva na životnu sredinu. Osnovni pojmovi i termini. Uticaj površinske i podzemne eksploatacije na životnu sredinu. Degradiranje životne sredine rudarskim radovima. Sanacija i rekultivacija degradiranog područja. Ekološki faktori životne sredine. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Ostali propisi u vezi sa zaštitom životne sredine. Primeri loše i dobre prakse.

Vežbe: Izrada seminarskog rada u vezi sa uticajem rudarstva na životnu sredinu.

Praktična nastava

Poseta službama za zaštitu životne sredine pojedinih rudnika i analiza prikupljenih podataka.

Poslovna etika
Danijela Voza

Poslovna etika

Овај предмет приказује утиај економских одлука на етику и развија моћ студената да анализирају и описују етичку димензију оваквих одлука. Током ових предавања, студенти ће бити подстакнути да: 1) усвоје вештине препознавања и решавања етичких питања у пословању, 2) подигну свест студената и подстакну их да критички преиспитају сопствени систем вредности и 3) цене улогу индивидуалних вредности у пословном окружењу и на радном месту. 

Курс је састављен од теоријских предавања усмерена да прикажу студентима различите етичке проблеме и могуће дилеме које се јављају у пословном окружењу. Наглашене су основне поставке теорије нормативне етике као основе за успешно морално расуђивање. Разматрају се и основна филозофске етичке теорије и њихова примена у бизнису. Приказани су и бројни случајеви практичне примене етике у обављању индивидуалних пословних активности, а које су последњих година популарне: етика у преговарању, појава узбуњивача, приватност података, сукоб интереса и дискриминација. Опште теме које се изучавају односе се на: корпоративну друштвену одговорност, еколошку етику, етику у односима с јавношћу и сл.

Ekološki menadžment
Danijela VozaMilovan Vuković

Ekološki menadžment

Сврха овог предмета је упознавање студената са теоријом и праксом решавања проблема из области заштите животне средине. Студенти ће стећи знања о значају еколошки одговорног понашања у свакодневном животу и заштити биодиверзитета и природних ресурса. Такође, овим предметом се тежи ка њиховом савладавању техника и вештина неопходних у решавању еколошких проблема и проналажењу одрживих решења у пословању.

Курс Еколошки менаџмент је сачињен од теоријских предавања чији је циљ да упознају студенте са различитим задацима и могућим ситуацијама које се јављају у области заштите животне средине. Током предавања наставник указује на природу, задатак и улогу еколошког менаџмента, са посебним освртом на концепт одрживог развоја. Такође, разматрају се и појаве и утицаји бројних професија у области еколошког менаџмента. Предмет карактерише интердисциплинарни приступ којим се истичу неки од најзначајнијих начина доношења одлука и алата корисних у еколошком менаџменту. Програм такође пружа специфична знања неопходна за обављање професионалних задатака.